• Obrázek 1
  • Obrázek 2
  • Obrázek 3

Úřad městské části
Brno–Jehnice

Nám. 3. května 5

Úřední hodiny

Po:  8-12 a 13-17 hod.

St:   8-12 a 13-17 hod.

Telefon:
+420 541 237 425

E-mail:
info@brno-jehnice.cz 

Stavební úřad:
email: stavebni@brno-jehnice.cz
tel: +420 728 615 196

ID datové schránky:  
76nbyg4

Číslo účtu:
19-19225621/0100


Myslivci Jehnice:
734 383 440

604 937 452


Ohlašovna požárů

hasiči Jehnice
723 684 976

https://www.krizport.cz

Aktuality

Co se nevešlo do Jehnických listů (Návrh prováděcí etapizace Relax zóny)

Popis přípravy jednotlivých etap Relax zony v Jehnicích dle připravenosti a možností zasažených pozemků.

a) Dělení Studie proveditelnosti dle časové etapizace a dané možností budoucí realizace:

A1) Prostor při ulici Plástky – veřejné místo pro grilování / veřejné ohniště pozemky p. č. 502/1, p. č. 502/2, p. č. 512/2, p. č. 512/1, p. č. 513, a část parcely p. č. 486/2.  (A1 Bude realizováno následně po dořešení/ přesunutí garáží umístěných na pozemcích MMB).

A2) Ovocný sad – pozemky p. č. 516/1, p. č. 518 a v část parcely p. č. 486/2 k. ú. Jehnice.

B)   Oddychový prostor s venkovními workoutovými / fitness prvky a herními prvky pro děti (podél pěšiny kolem pole) pozemky p. č. 1138, p. č. 482/1, p. č. 519/1, p. č. 519/2 vše k. ú. Jehnice.

C1) Naučná stezka podél úvozové cesty na p. č. 1044 směrem k nově vysazené aleji přiléhající k polní cesty p. č. 1088 vše k. ú. Jehnice.

C2) Obecní sad s vyhlídkou na pozemku p. č. 1093/1 k. ú. Jehnice. (C2 Bude realizováno následně po dokončení směny pozemků s MMB).

b) Popis jednotlivých etap: 

Ad A1) Parkový prostor při ulici Plástky/Lelekovická – veřejné místo pro grilování / veřejné ohniště (pozemky p. č. 502/1, p. č. 502/2, p. č. 512/2, p. č. 512/1, p. č. 513, a část parcely p. č. 486/2) V rámci zřízení veřejného místa pro grilování/veřejného ohniště – bude využit svah k vytvoření sedacích opěrných zídek a bude zde vytvořena část pro zázemí (uzamykatelná kůlna, sklad) + dřevník, prostor bude směrem od ulice částečně odcloněn keřovými výsadbami tak, aby zde vzniklo intimnější zákoutí, které by bylo umístěno do prostoru naproti přes silnici. A1 Bude realizováno následně po dořešení/ přesunutí garáží umístěných na pozemcích MMB.

Ad A2) Ovocný sad – pozemky p. č. 516/1, p. č. 518 a v část parcely p. č. 486/2) nad příjezdovou komunikací vznikne obecní sad s loukou, pod stávající třešeň bude umístěna lavička, v prostoru je počítáno s odkupem části pozemku majitelům sousedního domu, podél nového oplocení je uvažováno s výsadbami skupin keřů tak, aby prostor byl opticky oddělen od soukromé zahrady

- v horní severní části prostoru nebudou umístěny žádné herní prvky ani posezení, neboť se zde najíždí na zadní příjezdovou nezpevněnou komunikaci a otáčí se zde auta

Ad B1) Oddychový prostor s venkovními workoutovými / fitness prvky a herními prvky pro děti (podél pěšiny kolem pole) pozemky p. č. 1138, p. č. 482/1, p. č. 519/1, p. č. 519/2 vše k. ú. Jehnice

- ze strany pole bude vytvořen pás zeleně (keře, stromy), pás vytvoří částečnou bariéru vůči větru, vodní erozi (retence srážkových vod) a zarámuje prostor s místy pro hry či posilování

- podél stávající pěšiny pro pěší, která bude částečně upravena, budou vytvořena místa, kam budou osazeny jednotlivé prvky pro workout/fitness či herní prvky pro děti, tyto prvky budou vyrobeny z akátového dřeva tak, aby lépe zapadly do prostoru (v podstatě extravilán obce, přechod do volné krajiny)

- směrem na jih bude z pěšiny vedena nová stezka – zkratka na dolní rovinnou plochu v zatáčce, tato stezka povede přes stávající strž / terénní sníženinu a bude vytvořena v podobě haťového chodníku, popř. dřevěného můstku.

- v rovinné části u zatáčky budou vytvořeny zábrany proti nájezdu aut (dřevěné kůly, kameny apod.), tato plocha bude osazena rovněž herními prvky,

-  zeleň okolo bude ošetřena dle nutnosti, přestárlé a suché dřeviny budou odstraněny, to se týká celého porostu podél zadních oplocení zahrad, dojde zde k vyčištění plochy od černých skládek, výchovnými zásahy budou podpořeny perspektivní dřeviny, a může zde být provedená dosadba přírodě blízkých druhů dřevin tak, aby byla podpořena ekologická funkce plochy

- příkop a terénní sníženina budou částečně upraveny, vyčištěny tak, aby prostor lépe plnil funkci suchého poldru až mokřadu, zásahy budou realizovány uváženě tak, aby nebyla narušena stávající ekologická funkce

- na severní hranici bude okraj nově osázených ploch opatřen ochranou vůči obrývání pole (rozšiřování pole urýváním okrajových ploch) - např. velkými kameny apod.

Ad C1) Naučná stezka podél úvozové cesty na p. č. 1044 směrem k nově vysazené aleji přiléhající k polní cestě na pozemku p. č. 1088 vše k. ú. Jehnice

- podél úvozové cesty budou ze stávajícího porostu vybrány perspektivní stromy, které budou zapěstovány do stromořadí (podchodná výška)

- tam, kde to umožní prostor a ochranná pásma vedení sítí, budou dosazeny nové listnaté stromy do stromořadí (toto řešení bude zohledňovat výsadbu cca 25 ks stromů – již dohodnuto jako náhradní výsadba za Ořešín)

- bude zde vytvořena nová naučná stezka s jednotlivými zastaveními (panely) osazenými podél úvozové cesty, na severní straně, panely mohou být interaktivní, téma bude ochrana přírody, místní fauna a flóra apod.

Ad C2) Obecní sad s vyhlídkou pozemek p. č. 1093/1 k. ú. Jehnice

- v nejvyšším bodě (výškovém) bude na parcele č. 1093/1 vytvořeno posezení v trávníkové ploše, s vyhlídkovým místem, vyhlídka může být ze zvýšené dřevěné plošiny, celá parcela bude s výjimkou výhledového prostoru osázena ovocnými stromy - ovocný obecní sad, kromě prostoru pro posezení s vyhlídkou bude celá parcela zatravněna lučním trávníkem, bude zde osazena poslední cedule naučné stezky, ale do budoucna je možné s naučnou stezkou pak pokračovat dál podél stávající polní cesty vedoucí do Lelekovic

- okraje sadu budou opatřeny ochranou vůči obrývání pole (rozšiřování pole urýváním okrajových ploch) - např. velkými kameny apod. C2 Bude realizováno následně po dokončení směny pozemků mezi MMB a soukromým vlastníkem. Předjednáno a v přípravě.

KF


Obrázky ke článku:

obrázek
Datum vložení: 11. března 2022
Autor: Mgr., Ing. Karel Fiedler - tajemník úřadu
Knihovna

Knihovna je otevřena každé úterý 13:00 - 18:00.